DR. VAJK KÁLMÁN egyéni ügyvéd 1119. Budapest, Bukarest u. 9. fsz. 2.

Tel/Fax: 294-6826, Mobil: 0670/381-7264, E-mail: jogaim@jogaim.hu


 

A "Jogaim" szóválasztás kifejezi azt a tényt, hogy az emberek számára jelentos kihatású fogalomról van szó, amelyet szeretnek birtokolni, ha nem is úgy, mint egy dolgot, de, mint bizonyos rendezo elvek összességét.

Jelenti továbbá azt is, hogy a jogaim megfelelo alkalmazásához fel kell tárni az adott esethez kapcsolódó tételes rendelkezéseket, az aktuális bírói gyakorlatot, a más személyeket megilleto ugyanilyen szempontokat, amelyek egybevetésébol reális esélymérlegeléssel lehet meghatározni a választható helyes megoldást, amely iránymutatásként már az "ÉN" jogaimat és kötelezettségeimet együttesen fogja tartalmazni. 

Jogtanácsosként és ügyvédként szakmai tevékenységemet 1976. óta folytatom, rendszeresen és folyamatosan figyelemmel kísérve a jogszabályok változását, a hatósági és bírósági gyakorlat alakulását. E hosszú időt átfogó gyakorlatomban szinte minden ügyfajtával foglalkoztam, mégis, a vállalásomba tartozó konkrét ügyfajtákat példálózó felsorolásként, az alábbi szerint hozom az érdeklődők tudomására:

 

A SZERZŐDÉSEK TERÜLETÉN:

§ Ingatlan adás-vétel, csere, opció, biztosíték szolgáltatás, jelzálog, bérlet

§ Csendestársi (befektetési), együttműködési

§ Szindikátusi

§ Cégek, civil- és költségvetési szervezetek, magánszemélyek célzott együttműködése eljárási é hatásköri szabályokkal

§ A társasági formák, ill. egyéb jogi személyek alapítási, változtatási, átalakulási, kiválási és más szerződései

§ Házassági szerződések

§ A munka világának szerződései

§ Termelési-, szolgáltatási- és értékesítési együttműködési szerződések

§ Tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződések ingatlan ellenszolgáltatás mellett

§ Vállalkozási-, szállítási-, tervezési-, építési- és fuvarozási szerződések

§ Utaztatási szerődések

§ Kölcsönszerződések

§ Közremüködői szerződések

§ Külföldiek kereskedelmi képviseletével kapcsolatos szerződések, regisztrálás

§ Általános szerződési feltételek

§ Megbízási szerződések

§ Ajándékozási szerződések

§ A találmányok,  szerzői jogvédelem, védjegy és használati minta oltalom szerződései

 

EGYÉB JOGTERÜLETEK :

§ Végrendelet

§ Társasház alapító okirat,  SZMSZ

§ Cég-, társasház-, egyéb közgyűlések és más testületi ülések előkészítése, lebonyolítása, határozati javaslatok, határozatok, közgyűlési jegyzőkönyvek elkészítése, a szükséges eljárások lefolytatása

§ A szerződések világában a kölcsönös biztonságot, az ellenérték megfizetését eredményesen szolgáló  egyedi (testre szabott) kikötések  kidolgozása

§ Jogszabályokra alapított érdek érvényesítő peren kívüli eljárások lebonyolítása

§ Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó jogszabályi rendelkezések kigyűjtése és tételes dokumentálása,   munkaköri leírások elkészítése, felelősségi és hatásköri jegyzékkel

 

JOGI KÉPVISELET :

§ A fent, példálózóan részletezett jogterületekhez kapcsolódó vitás ügyek képviselete hatóságok és bíróságok előtt

§ Büntető ügyekben (közlekedés, csalás, rablás, testi sértés, stb.)

§ Közbeszerzési jogorvoslati ügyekben, ill. ajánlat készítésében

§ Családjogi ügyekben (válás, gyermek elhelyezés, tartás, vagyonjog, stb.)

§ Munkajogi ügyekben (felmondás, kártérítés, stb.)

§ Szabálysértési ügyekben a lépviseletek ellátása

 

Természetesnek veszem, így több szót sem érdemes vesztegetni arra, hogy a Megbízó érdeke a törvényes keretek között a legfontosabb szempont az ügyvállalás és annak teljesítése körében.

A kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás legcélszerubb formája az irodámban való találkozás, azonban, ha a Megbízó úgy kívánja, az általa meghatározott bármely helyszínen és idoben állok rendelkezésre.

Mint az ügyvédek számára a Megbízók biztonsága érdekében kötelezo, természetesen én is rendelkezem felelosség biztosítással, 10.000.000 Ft. összeghatárig.

 

HASZNOS TUDNIVALÓK

§ Van, amikor vagyongyarapodás hiányában is kell illetéket fizetni.

§ Cserepótló vétel esetén, tehát, amikor a szerzést megelozo, vagy azt követo egy éven belül valaki a meglévo lakástulajdonát eladja, a forgalmi érték kiszámítása eltér az 1990. évi 93. tv.(Itv.) 19. §.-ban  foglalt általános szabályoktól.

§ A tv. 21.§.-nak (5) bekezdése ezen eltérést úgy fogalmazza meg, hogy a cserepótló vétel esetén az illeték alapja nem a forgalmi érték, hanem a két lakás közöti értékkülönbözet.

§ Az értékkülönbözet azonban a szerzo félre vonatkozóan negatív értéket is eredményezhet, amennyiben a megvásárolt lakás forgalmi értéke kisebb, mint az eladott lakásé. Ilyenkor tehát nincs vagyongyarapodás, a visszterhes vagyonszerzési illeték megfizetése mégis felmerül, mert az Itv. 21. §. (6) bekezdése azt a speciális rendelkezést tartalmazza, hogy ez esetben az illeték alapja a megvásárolt lakás forgalmi értéke.

 

Egy illetékcsökkento eset:

Ha valaki haszonélvezettel, vagy használati joggal terhelt ingatlan tulajdonjogát szerzi meg, akkor a visszterhes vagyonátruházási illeték mértékét az Itv. 72. §.-ban részletezettek szerint csökkentett forgalmi érték alapján kell kiszámítani.

 

Egy másik:

Az Itv. 21/A §. (1) bek szerint: Ingatlan tulajdonjogának cégjegyzék, illetve vállalkozói igazolvány alapján az illetékkötelezettség keletkezésekor a fotevékenység szerint ingatlanforgalmazásra jogosult vállalkozó,  ha a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor tett nyilatkozata szerint az ingatlant továbbeladás céljából vásárolta, és az illetékkötelezettség keletkezésekor ingatlanok pénzügyi lízingjét fotevékenységként végzo vállalkozó, ha a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor tett nyilatkozata szerint az ingatlant pénzügyi lízingbe adás céljából vásárolta, továbbá az ingatlanalap által történo megszerzésekor az illeték mértéke az ingatlan- terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 2% - a.

 

Illeték közös tulajdon megszüntetése esetén:

Az Itv.25.§.(1) bek errol úgy rendelkezik, hogy vagyonszerzési illetéket akkor kell fizetni, ha a megosztás folytán valamely tulajdonostárs a korábbi tulajdoni hányadának megfelelo értéknél nagyobb értékhez jut. A vagyonszerzési illetéket az értékkülönbözet alapulvételével kell kiszámítani.

 

Más:

§ Minden származékos jogutódlás  általános szabálya, hogy a jogutód ugyanazokat a jogokat szerzi meg, mint amilyen jogosultságokkal a jogelod rendelkezett.

§ Csak az minosítheto színlelt szerzodésnek, amelynek alanyai mindannyian tisztában vannak ezzel a ténnyel.

§ Házastársakat érinto ügyletben nem elegendo annak bizonyítása, hogy a házastárs nem tudott a másik házastárs kölcsönügyletérol, hanem azt kell bizonyítani, hogy a kölcsönt folyósító személy tudott arról, vagy a körülményekbol tudnia kellett volna, hogy o nem járult hozzá a kölcsönszerzodés megkötéséhez.

§ Az üzlet biztonsági szolgálata a feladat teljesítése, továbbá az üzlet dolgozói a munkavégzésük során tevékenységükkel nem sérthetik a vásárlók személyiségi jogait. 

§ Ha két egymás mellett haladó gépkocsi közül az egyiknek kerekei alól felcsapódó ko a másik jármuben kárt okoz, a Legfelsobb Bíróság gyakorlata szerint ez olyan rendellenességnek minosül, amelyre a Ptk. 316. §. felelosségi szabályai alkalmazandóak, így felróhatóság hiányában a kárt a követ feldobó gépjármu üzembentartója köteles megtéríteni, aki mögött viszont a kötelezo felelosségbiztosítás révén megtalálható biztosító áll.

 


  Szeretkezz.hu